دانشگاه چابهار به لیست مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو اضافه شد.
 
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار طی قراردادی با شرکت نوین پرداز ژیرو سامانه مدیریت پژوهشی این شرکت را برای مدیریت امور پژوهشی خود خریداری نمود.
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری‌های سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، تمام امور پژوهشی خود را بر بستر این سامانه مدیریت خواهد کرد.