بازدید از غرفه‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار
 
بازدید از غرفه‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار و معرفی شرکت نوین پرداز ژیرو و دعوت از معاونت‌های محترم پژوهشی جهت بازدید از غرفه این شرکت و معرفی سامانه جامع مدیریت امور پژوهشی ژیرو.