دانشگاه مازندران به نسخه 2022 سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو پیوست
 
دانشگاه مازندران، بزرگترین مرکز آموزش عالی در این استان و یکی از مشتریان قدیمی شرکت، به جمع مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 پیوست.
با برگزاری جلسات پیرو معرفی و آموزش کار با سامانه، این دانشگاه تصمیم به انتقال به این نسخه از سامانه را گرفته است. با توجه به استقرار سامانه در این دانشگاه، اعضای هیئت علمی شروع به استفاده و ثبت فعالیت‌های پژوهشی خود نموده‌اند.