دانشگاه اراک سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو 2022 را خریداری نمود
 
دانشگاه اراک از مشتریان قدیمی شرکت نوین پرداز ژیرو، به نسخه جدید سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو پیوست.
دانشگاه اراک پس مذاکرات اولیه با نوین پرداز ژیرو و بررسی نیازمندی‌های جدید، درخواست پیوستن به نسخه جدید از سامانه را داشت. دانشگاه اراک در دی ماه 1401، سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 را خریداری نمود.