پیوستن دانشگاه کردستان به نسخه‌ی جدید سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو
 
با توجه به ارائه سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو(2022) توسط شرکت ژیرو، دانشگاه کردستان تصمیم به خریداری آن کرد
پس از ارائه نسخه بهبودیافته و یکپارچه‌سازی کدهای سیستم مدیریت امور پژوهشی، دانشگاه کردستان یکی از اولین مشتریانی است که درخواست پیوستن به نسخه جدید از سامانه را داشت. پیرو مذاکراتی که شرکت ژیرو با این دانشگاه انجام داد، در اسفند ماه 1401، سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو2022 به دانشگاه کردستان تحویل داده شد و در حال حاضر، اعضای هیئت علمی در حال استفاده از این سیستم هستند.