تغییر ساعت کاری شرکت نوین پرداز ژیرو
 
به دلیل قطعی‌های روزانه برق ساعت کاری شرکت ژیرو نیز تغییر کرد.
به دلیل قطعی‌های روزانه برق و تغییر ساعات کاری ادارات، در این راستا شرکت نوین پرداز ژیرو نیز از مورخ 6 مردادماه تا 31 مرداد 97 ساعت هفت صبح شروع به کار خواهد کرد.