عید فطر مبارک
 
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت، صد شکر که این آمد و صدحیف که آن رفت