روز مهندس مبارک
 
دانشمندان آنچه را که هست کشف می‌کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می‌کنند، 5 اسفند ماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک.