پیوستن دانشگاه صنعتی کرمانشاه به لیست مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو
 
دانشگاه صنعتی کرمانشاه طی قراردادی، به لیست مشتریان سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو پیوست.
در تاریخ 15 بهمن 1396 دانشگاه صنعتی کرمانشاه، سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو را خریداری نمود.این دانشگاه دارای 346 مقاله علمی و 46 نفر هیئت علمی است و در سال جاری دارای 2000 نفر ورودی کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده است. دانشگاه صنعتی کرمانشاه با هدف تربیت نیروی متخصص در زمینه های مختلف صنایع از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد.