آپدیت تم جدید سیستم مدیریت امور پژوهشی و سیستم مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
تم جدید سیستم مدیریت امور پژوهشی و سیستم مدیریت کنفرانس‌های دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر روی وب بارگذاری گردید.
تم جدید سیستم پژوهشی و سیستم مدیریت کنفرانس‌ها که طراحی آن در اردیبهشت ماه آغاز شد، پس از تغییرات نهایی در تاریخ 96/2/18 آپدیت شد. یکی از ویژگی‌های مهم تم جدید نسبت به تم قبلی واکنش‌گرا (responsive) بودن و همچنین رنگ بندی جدید برای ظاهر سسیستم مدیریت پژوهشی و سیستم مدیریت کنفرانس‌ها است.