تم جدید سایت دانشگاه جیرفت بر روی سامانه مدیریت محتوای ژیرو راه اندازی شد
 
تم جدید سایت دانشگاه جیرفت با استفاده از امکانات و بستر سامانه مدیریت محتوا ژیرو (JiroCMS) به عنوان نمونه‌ی به روز از طراحی‌های واکنش‌گرا (Responsive) بر روی وب بارگذاری گردید.
طراحی تم جدید سایت دانشگاه جیرفت در بهمن ماه سال 95 شروع شد، و پس از ارزیابی‌ و تاییدی نهائی، پیاده سازی آن بر بستر سامانه مدیریت محتوای ژیرو تا آخر سال 95 به پایان رسید که نمونه‌ی به روز از طراحی‌های واکنش‌گرا است. انتقال داده، تغییرات و مرتب سازی محتوا در فروردین ماه 96 انجام و بر روی آدرس ujiroft.ac.ir قابل مشاهده است.