مدیریت همایش‌ها و سمینارهای دانشگاه جیرفت بر بستر سامانه مدیریت همایش‌های ژیرو
 
پیرو قرارداد فی مابین دانشگاه جیرفت و شرکت نوین پرداز ژیرو مقرر گردید که کنفرانس‌ها، همایش‌ها و سمینارهای این دانشگاه بر بستر سامانه مدیریت همایش‌های ژیرو مدیریت گردد.