برگزاری دوره آموزشی سیستم جامع بیمه کشاورزی با حضور مدیران شرکت
 
دوره ی آموزشی سیستم جامع بیمه کشاورزی، ویژه رابطین سابکا، در تاریخ 24 و 25 بهمن ماه توسط مدیران شرکت نوین پرداز ژیرو برگزار شد.
این دوره که در روزهای 24 و 25 بهمن ماه و در سالن استاد شهریار تهران برگزار شد، شامل موارد زیر بود:
1. معرفی نرم افزار سیستم جامع بیمه کشاورزی، اهداف و قابلیت ها
2. اقدامات و پیش نیازها برای اجرای بهینه سامانه در سطح استانها، شرکت های خدمات بیمه ای و شعب
3. نحوه صدور بیمه نامه و مراحل آن در سامانه
4. آشنایی با فرایندهای ادعای خسارت، ارزیابی و محاسبه غرامت در سامانه