برنامه آموزش اعضای هیئت علمی دانشگاه مازندران تعیین گردید
اطلاعیه: 
دانشگاه مازندران اقدام به برگزاری دوره آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی ویژه اساتید کرده است. این سامانه توسط شرکت ژیرو راه اندازی و آموزش داده می‌شود. شرح برگزاری دوره‌ها به صورت زیر است:
زمانبندی دوره آموزشی سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ویژه اساتید دانشگاه مازندران).
یکشنبه 3 / 11 / 1395 ساعت 12-10 / دانشکده علوم پایه، علوم ریاضی و شیمی / آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 
دوشنبه 4 / 11 / 1395 ساعت 12-10 / دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، الهیات و معارف اسلامی / آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 
دوشنبه 4 / 11 / 1395 ساعت 16-14 / دانشکده فنی و مهندسی، هنر و معماری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علوم دریایی و اقیانوسی / آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی 
سه شنبه 5 / 11 / 1395 ساعت 12-10 / دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، علوم اقتصادی و اداری، حقوق و علوم سیاسی / آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی