حسن انجام کار دانشگاه کردستان
 
اهداء حسن انجام کار توسط دانشگاه کردستان به شرکت ژیرو.