حسن انجام کار دانشگاه ملایر
 
اهدای لوح سپاس و حسن انجام کار توسط معاونت دانشگاه ملایر به مدیر عامل شرکت ژیرو.