حسن انجام کار شرکت گاز
 
اهدا حسن انجام کار از طرف شرکت گاز به شرکت ژیرو.