حسن انجام کار دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
اهدای حسن انجام کار توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان به شرکت نوین پرداز ژیرو.