حسن انجام کار شرکت آب و فاضلاب
 
دریافت حسن انجام کار از شرکت آب و فاضلاب استان کردستان به خاطر سامانه واریز مستقیم قبوض.