استقرار سامانه پژوهشی ژیرو در دانشگاه مازندران
 
دانشگاه مازندران، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری های سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، فعالیت های خود را بر بستر این سیستم آغاز کرد
دانشگاه مازندران، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری های سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، جهت مدیریت فعالیت ها و گردش کارهای پژوهشی خود از این سامانه استفاده می کنند و تمامی امور پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم ژیرو انجام شود.