حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ژیرو در کارگروه پژوهش و فنآوری استان کرمانشاه
 
پیرو درخواست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت 93 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ژیرو، در کارگروه پژوهش و فنآوری استان کرمانشاه حضور یافتند و به ایراد سخنانی در ارتباط با سامانه پژوهشی ژیرو پرداختند!
پیرو درخواست معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه روز چهارشنبه مورخ 31 اردیبهشت 93 مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ژیرو، در کارگروه پژوهش و فنآوری استان کرمانشاه حضور یافتند و به ایراد سخنانی در ارتباط با سامانه پژوهشی ژیرو پرداختند! باعنایت به استقرار و آغاز به کار سامانه پژوهشی ژیرو در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه، و باتوجه به رضایت کارفرمای پروژه مذکور از شرکت نوین پرداز ژیرو جهت ایراد سخنان و تبیین جایگاه سامانه پژوهشی ژیرو در ساختار اجرایی استانداری کرمانشاه دعوت به عمل آمد. خانم مهندس یزدان پناه به عنوان یکی از سه نفر از سخنرانان اعلام شده در دستور کار گروه به سخنرانی و ارائه سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو برای اعضای حاضر در جلسه پرداختند و پس از آن به پیشنهادات و سئوالات مطروحه از طرف مدیران و روسای دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه پاسخ دادند! ابراز رضایت از عملکرد شرکت ژیرو در این قرارداد و صدور گواهی حسن انجام کار از طرف کارفرما برگ دیگری به افتخارات این شرکت افزود.