اول اسفندماه 1393 استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز می شود.
 
مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مدیران شرکت ژیرو و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا، اول اسفندماه 1393 استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز می شود.
مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط مدیران شرکت ژیرو و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا، اول اسفندماه 1393 استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه بوعلی سینا همدان آغاز می شود. پیرو مذاکرات و جلسات بررسی که فی مابین شرکت نوین پرداز ژیرو و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه بوعلی سینا برگزار گردید، قراردادی برای استقرار سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو، در دانشگاه بوعلی سینا منعقد گردید. در این راستا مطابق با برنامه ریزی مورد توافق طرفین مقرر گردید تا قبل از پایان سال 1393 استقرار و آموزش کاربران سامانه صورت پذیرد و از آغاز سال 1394 تمامی فعالیت های پژوهشی اساتید و اعضای هیئت علمی این دانشگاه در بستر سامانه پژوهشی ژیرو انجام پذیرد. شایان ذکر است که نسخه اختصاصی مروبط به این دانشگاه توسط تیم فنی ژیرو طراحی و پیاده سازی می گردد