دانشگاه اراک سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو را خریداری نمود
 
از اواسط اسفند ماه سال 1393 سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو در دانشگاه اراک مستقر شده است.
دانشگاه اراک تازه ترین مشتری سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو است. از اواسط اسفند ماه سال 1393 سیستم پژوهشی ژیرو در آن دانشگاه مستقر شده است. و قرار است از سال آینده تمامی امور پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم ژیرو انجام شود.