چند زبانه شدن ژیروکنفرانس
 
تیم فنی شرکت ژیرو چند زبانه نمودن سامانه ژیروکنفرانس را نهایی نمود.
تیم فنی شرکت ژیرو چند زبانه نمودن سامانه ژیروکنفرانس را نهایی نمود. چند زبانه شدن ژیرو کنفرانس این امکان را به بهره برداران آن میدهد تا بتوانند وب سایت تمامی سمینارها، کنفرانسها و همایشهای شان را بدون محدودیت به هر زبانی که بخواهند تولید کنند. علاوه بر وب سایت و بخش عمومی سامانه، همه بخش های مدیریتی ژیرو کنفرانس نیز میتواند به هرکدام از زبان های زنده دنیا انتخاب و در اختیار کاربران قرار گیرد. پس از موفقیت این پروژه و استقرار در دانشگاه کردستان به عنوان یکی از مشتریان ژیرو کنفرانس، چند زبانه نمودن دیگر محصولات نرم افزاری شرکت نوین پرداز ژیرو نیز در دستور کار تیم فنی شرکت قرار گرفته است