استقرار سامانه پژوهشی ژیرو در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، همزمان با هفته پژوهش 94 در استانها
 
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری های سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، همزمان با آغاز هفته پژوهش، از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو رونمایی می نماید.
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، به عنوان یکی از تازه ترین مشتری سیستم مدیریت امور پژوهشی ژیرو، همزمان با آغاز هفته پژوهش، از سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو رونمایی می نماید. و مقرر گردید، همچون دیگر دانشگاه هایی که از سامانه پژوهشی ژیرو، جهت مدیریت فعالیت ها و گردش کارهای پژوهشی خود استفاده می کنند، تمامی امور پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پژوهشی ژیرو انجام شود.