روز مهندس
 
به مناسبت بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی
برای مهندس بن‌بستی وجود ندارد یا راهی خواهد یافت، یا راهی خواهد ساخت.