طراحی مجدد وب سایت دانشگاه کردستان
 
این پروژه از پاییر 1394 توسط معاونت پژوهشی دانشگاه به شرکت نوین پرداز ژیرو سپرده شد.
این کار با توجه به نبود هویت بصری و محتوایی یکپارچه برای دانشگاه با چالشهایی روبرو بود. از اینرو زمان و تخصص بیشتری از تیمهای کاری شرکت ژیرو را به خود اختصاص داد. در مراحل اول با بررسی وب سایتهای شاخص در حوزه دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی 2 طرح گرافیکی اولیه به دانشگاه ارائه گردید. پس از تایید یکی از طرحهای گرافیکی پیشنهادی، پیاده سازی آن به صورت واکنشگرا و مستقل از مرورگر انجام گرفت. انتقال داده ها و اطلاعات موجود و جانمایی بخشهای متعدد این پورتال، چالش بعدی بود که به دلیل تعدد و تنوع آن سازمان دهی آنها در منو و ترکیب بندی آن در بدنه وب سایت را سخت میکرد. تمامی این مراحل با هماهنگی ناظران دانشگاه، با دقت و کیفیت خوب و قابل توجهی توسط همکاران ما در بخش طراحی واسط کاربری و بخش پیاده سازی فنی انجام گرفت. یکی از نگرانیهای شرکت در ارتباط با این پروژه، دچار شدن پورتال رسمی دانشگاه به بیماری کمبود محتوا و وجود تصاویر و محتواهای بی کیفیت و طراحی نشده بود. بر همین اساس به مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان پیشنهاد گردید تا مدیریت محتوا و تزریق اطلاعات با عبور از فیلتر کارشناسان شرکت ژیرو ضرورت پذیرد. بخش پورتال اشخاص و اساتید دانشگاه نیز در حال توسعه از طریق سامانه پژوهشی ژیرو مستقر در دانشگاه کردستان نیز به عنوان مکمل پروژه طراحی وب سایت رسمی دانشگاه کردستان در دست اقدام میباشد