آپلود سامانه پژوهشی ژیرو در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 
آغاز آپلود سامانه پژوهشی ژیرو در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان از مهرماه 95
از اواسط شهریور ماه سال 1395 سیستم پژوهشی ژیرو در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان مستقر شده و قرار است از سال تحصیلی جدید تمامی امور پژوهشی دانشگاه از طریق سیستم پژوهشی ژیرو انجام شود.