روز مهندس مبارک
 
سعی کنید هر موفقیتی کسب می‌کنید از آن لذت ببرید ولی به آن راضی نشوید.
روز مهندس مبارک