رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک
 
رتبه 4 شورای عالی انفورماتیک.
به استناد آیین نامه احراز صلاحیت و رتبه بندی شرکت های انفورماتیکی وبا توجه به احراز شرایط لازم و تایید صلاحیت آن شرکت در سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی اجرایی و با رعایت مفاد بخشنامه شماره 100/103556 مورخ 1387/11/07 و سایر مقررات مربوطه، به این وسیله رتبه آن شرکت باری اجرای پروژه های فناوری اطلاعات از تاریخ صدور این گواهی نامه مشروط به تداوم شرایطی که بر اساس آن، رتبه بندی شرکت انجام شده است تا پایان دوره ارزشیابی و حداکثر تا تاریخ 1396/04/01 اعلام می گردد