فن بازار استان کردستان
 
در فن بازار استان کردستان قرارداد توسعه و ارتقاء سامانه مدیریت امور پژوهشی با دانشگاه کردستان منقعد گردید.
دانشگاه کردستان اولین مشتری سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو بوده که در سال 1388 نصب و راه اندازی آن انجام و هرساله پشتیبانی سامانه توشط شرکت انجام شده و امسال نیز در فن بازار استان کردستان قرارداد توسعه و ارتقاء این سامانه با دانشگاه کردستان منقعد گردید.