برگزاری کارگاه آموزشی سامانه مدیریت محتوای دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
کارگاه آموزشی سامانه مدیریت محتوای وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دانشکده پزشکی این دانشگاه در حال برگزاری است.
کارگاه آموزشی سامانه مدیریت محتوای وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در دانشکده پزشکی این دانشگاه در حال برگزاری است. این کارگاه یکشنبه هر هفته از ساعت 9 صبح به صورت تئوری و عملی برای مدیران بخشهای مختلف دانشگاه برگزار می‌گردد.