برگزاری کارگاه آموزشی نسخه انگلیسی وب سایت جدید دانشگاه کردستان
 کارگاه آموزشی نسخه انگلیسی وب سایت جدید دانشگاه کردستان با آدرس http://en.uok.ac.ir در واحد فناوری اطلاعات دانشگاه با حضور کارکنان و برخی مسئولان این واحد برگزار گردید.