مجمع عمومی و انتخابات اولین دوره هیئت مدیره نظام صنفی رایانه ای استان

مجمع عمومی و انتخابات اولین دوره هیئت مدیره و بازرس نظام صنفی رایانه ای استان
امروز شنبه، چهاردهم مرداد ماه نود و یک، مجمع عمومی موسس و انتخابات اولین دوره هیئت مدیره و بازرس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان کردستان در آمفی تئاتر دفتر آموزش و پژوهش استانداری کردستان با حضور معاون دبیرخانه شورایعالی انفورماتیک کشور، دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه کشور، نمایندگان استانداری کردستان، و فعالین صنف رایانه در سطح استان کردستان برگزار گردید.
در این مراسم پس از تعیین هیئت رئیسه مجمع متشکل از 4 نفر از منتخبین حاضران جلسه، آقایان شبلی، سجادی، سنگی و کرمی، رسمیت جلسه با اعلام جناب آقای مهندس قمی دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه کشور اعضاء اساسنامه تیپ را تائید نموده، حق ورودیه و عضویت پیشنهادی را قبول کردند.
سپس لیست کاندیداهای شاخه شرکت ها و فروشگاه ها، اعلام شده و به هرکدام 2 دقیقه جهت معرفی وقت داده شد.
رای گیری در ساعت 11:30 دقیقه آغاز شد و با شمارش اراء، نتیجه به صورت زیر توسط هیئت رئیسه اعلام شد:
 
شاخه شرکت ها:
خانم خدیجه یزدان پناه
آقای محمدزاهد رحمانی
آقای سامان نجفی
آقای یاسر مردوخ روحانی
آقای فرزاد فاروقی
آقای فواد انصاری
به عنوان اعضای اصلی و 
آقای برهان حبیبی
آقای مهران سیدالشهدایی
به عنوان اعضای علی البدل 
 
شاخه فروشگاه ها
آقای شاهو حبیبی
آقای سعدی حسینی
آقای پژمان باختر 
به عنوان اعضای اصلی و
آقای جلال خانزاد
به عنوان عضو علی البدل  انتخاب شدند.
 
بازرس
اصلی: اسماعیل خسرونژاد