پیوستن استانداری کرمانشاه به جمع مشتریان سامانه مدیریت امورپژوهشی ژیرو
در پی انعقاد قراردادی که مابین شرکت نوین پرداز ژیرو و استانداری کرمانشاه صورت پذیرفت، نسخه اختصاصی سامانه مدیریت امورپژوهشی ژیرو جهت بهره برداری دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه بر روی سرورهای اختصاصی آنها مستقر گردید.