جلسه توجیهی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو در استانداری کرمانشاه
 
جلسه توجیهی آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو با حضور مدیرعامل و مدیر تولید شرکت نوین پرداز ژیرو، در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار گردید.
جلسه توجیهی آموزشی سامانه مدیریت امور پژوهشی ژیرو با حضور مدیرعامل و مدیر تولید شرکت نوین پرداز ژیرو، کارشناسان مسئول پژوهش دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه و نمایندگان کارگروه های تخصصی زیر مجموعه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در دفتر آموزش و پژوهش استانداری کرمانشاه برگزار گردید.